ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในร้อยตำรวจ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในร้อยตำรวจ รุ่นที่  9 ประจำปีการศึกษา 2563